Archived: Tuyên ngôn Liên Hợp Quốc về Giáo dục và Đào tạo Nhân quyền

Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng LHQ (A/66/457)

66/137. Tuyên ngôn Liên Hợp Quốc về Giáo dục và Đào tạo Nhân quyền

Đại hội đồng LHQ,

Hoan nghênh Hội đồng Nhân quyền đã thông qua nghị quyết 16/1, nằm trong Tuyên ngôn LHQ về Giáo dục và Đào tạo Nhân quyền, vào ngày 23 tháng 3 năm  2011,

1.Thông qua Tuyên ngôn LHQ về Giáo dục và Đào tạo Nhân quyền kèm theo nghị quyết hiện hành;

2.Mời các chính phủ, các cơ quan, tổ chức trong hệ thống Liên hợp quốc và các tổ chức liên chính phủ và phi chính phủ nhằm tăng cường nỗ lực của họ trong việc phổ biến Tuyên ngôn và thúc đẩy tôn trọng và hiểu biết chung của nghị quyết, cũng như yêu cầu Tổng thư ký LHQ đính kèm văn bản của Tuyên ngôn vào trong ấn phẩm kế tiếp về nhân quyền: Tuyển tập văn kiện quốc tế.

Phiên họp khoán đại thứ 89 vào ngày 19 tháng 12 năm 2011

Phụ lục

Tuyên ngôn LHQ về Giáo dục và Đào tạo Nhân quyền

Đại hội đồng LHQ,

Tái khẳng định các mục tiêu và nguyên tắc của Hiến chương Liên Hợp Quốc liên quan đến việc thúc đẩy và khuyến khích sự tôn trọng  quyền con người và tự do cơ bản đối với tất cả mọi người mà không phân biệt chủng tộc, giới tính, ngôn ngữ hay tôn giáo,

Cũng tái khẳng định mỗi cá nhân và mỗi tổ chức xã hội phải nổ lực bằng cách giảng dạy và giáo dục nhằm thúc đẩy tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản,

Tái khẳng định thêm rằng mọi người đều có quyền được giáo dục và giáo dục thì phải được định hướng để phát triển đầy đủ nhân cách và ý thức về nhân phẩm, cho phép tất cả mọi người tham gia một cách hiệu quả vào một xã hội tự do cũng như tăng cường hiểu biết, khoan dung và tình hữu nghị giữa tất cả các quốc gia và tất cả các nhóm chủng tộc, các dân tộc hay tôn giáo, và tiếp tục các hoạt động của Liên Hiệp Quốc trong việc duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển nhân quyền,

Tái khẳng định rằng các quốc gia có bổn phận, như quy định trong Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền,  Công ước Quốc tế về Quyền Kinh tế, Xã hội và Văn hóa và trong văn kiện nhân quyền khác, để đảm bảo giáo dục  là nhằm mục đích tăng cường sự tôn trọng nhân quyền và các quyền tự do cơ bản,

Nhận thức được tầm quan trọng thiết yếu của  giáo dục và đào tạo về nhân quyền góp phần vào việc thúc đẩy, bảo vệ và thực hiện có hiệu quả của tất cả các quyền con người,

Tái khẳng định lời kêu gọi của Hội nghị Quốc tế  về Nhân quyền, được tổ chức tại Viên vào năm 1993, tất cả các nước và các tổ chức đưa nhân quyền, luật nhân đạo, dân chủ và pháp quyền vào trong các chương trình giảng dạy của tất cả các cơ sở giáo dục, và tuyên bố rằng giáo dục nhân quyền nên bao gồm hòa bình, dân chủ, phát triển và công bằng xã hội, như đã nêu trong văn kiện nhân quyền quốc tế và khu vực, để đạt được hiểu biết chung và nâng cao nhận thức nhằm tăng cường cam kết phổ quát về nhân quyền,

Nhắc lại Kết luận của Hội nghị Thượng đỉnh Thế giới năm 2005, trong đó các vị đứng đầu Nhà nước và Chính phủ đã hỗ trợ việc thúc đẩy giáo dục nhân quyền và học tập ở tất cả các cấp, bao gồm việc thực hiện Chương trình Thế giới về giáo dục Nhân quyền, và khuyến khích tất cả các nước để phát triển các sáng kiến ​​trong vấn đề đó,

Được thúc đẩy bởi mong muốn gửi một tín hiệu mạnh mẽ cho cộng đồng quốc tế nhằm tăng cường tất cả các nỗ lực trong giáo dục và đào tạo về nhân quyền thông qua một cam kết chung của tất cả các bên liên quan,

Tuyên bố như sau:

Điều 1

Mọi người đều có quyền được biết, tìm kiếm và tiếp nhận thông tin về tất cả các quyền con người và tự do cơ bản cũng như phải được tiếp cận với giáo dục và đào tạo về nhân quyền.

Giáo dục và đào tạo nhân quyền là điều cần thiết để thúc đẩy sự tôn trọng và thực hành tất cả các quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả mọi người, phù hợp với các nguyên tắc phổ quát, không tách rời và phụ thuộc lẫn nhau về quyền con người.

Việc thụ hưởng hiệu quả tất cả các quyền con người, đặc biệt là quyền được giáo dục và tiếp cận thông tin, cho phép tiếp cận giáo dục và đào tạo về nhân quyền.

Điều 2

1. Giáo dục và đào tạo về nhân quyền bao gồm tất cả các hoạt động giáo dục, đào tạo, thông tin, nâng cao nhận thức và học tập nhằm thúc đẩy tôn trọng và tuân thủ tất cả các quyền con người và tự do cơ bản và vì vậy góp phần, không ngoài những điều này, để phòng tránh vi phạm nhân quyền và lạm dụng nhân quyền bằng cách đào tạo những người có kiến ​​thức, kỹ năng và sự hiểu biết cũng như phát triển thái độ và hành vi của họ, để giúp họ góp phần vào việc xây dựng và thúc đẩy một nền văn hóa nhân quyền phổ quát.

2. Giáo dục và đào tạo nhân quyền bao gồm:

(a) Giáo dục về nhân quyền, trong đó bao gồm việc cung cấp kiến ​​thức và hiểu biết về các chuẩn mực và nguyên tắc nhân quyền, các giá trị là nền tảng và cơ chế bảo vệ của chúng;

(b) Giáo dục về các quyền con người, trong đó bao gồm việc học tập và giảng dạy theo cách mà tôn trọng quyền của cả người dạy lẫn người học;

(c) Giáo dục về nhân quyền, trong đó bao gồm việc cho phép những người thụ hưởng  và thực hiện nhân quyền cũng như tôn trọng và phát huy quyền của người khác.

Điều 3

Giáo dục và đào tạo về nhân quyền là một quá trình lâu dài liên quan đến mọi lứa tuổi.

Giáo dục và đào tạo về nhân quyền liên quan đến tất cả các phần  xã hội, các cấp, bao gồm giáo dục mầm non, tiểu học, trung học và giáo dục đại học, có tính tự do học thuật, ở nơi thích hợp, và tất cả các hình thức giáo dục, đào tạo và học tập, cho dù trong lĩnh vực công hay tư, chính thức, không chính thức. Nó bao gồm, không ngoài những điều này, đào tạo nghề, đặc biệt là đào tạo giảng viên, giáo viên và các quan chức nhà nước, giáo dục thường xuyên, giáo dục bình dân, và thông tin công cộng và các hoạt động nâng cao nhận thức.

Giáo dục và đào tạo về nhân quyền nên sử dụng những ngôn ngữ và phương pháp phù hợp với các nhóm mục tiêu, có tính đến nhu cầu và điều kiện cụ thể của họ.

Điều 4

Giáo dục và đào tạo về nhân quyền phải dựa trên các nguyên tắc của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền và điều ước quốc tế và các văn kiện có liên quan, nhằm:

(a) Nâng cao nhận thức, hiểu biết và chấp nhận các tiêu chuẩn và nguyên tắc phổ quát về nhân quyền, cũng như đảm bảo ở mức độ quốc tế, khu vực và quốc gia nhằm bảo vệ các quyền con người và tự do cơ bản;

(b) Phát triển một nền văn hóa nhân quyền phổ quát, trong đó tất cả mọi người đều nhận thức được quyền lợi và trách nhiệm của mình trong việc tôn trọng quyền của những người khác, và thúc đẩy sự phát triển của mỗi cá nhân như là một thành viên có trách nhiệm trong một  xã hội tự do, hòa bình, đa nguyên và toàn diện;

(c) Theo đuổi việc thực hiện hiệu quả tất cả các quyền con người và thúc đẩy lòng khoan dung, không phân biệt đối xử và bình đẳng;

(d) Đảm bảo cơ hội bình đẳng cho tất cả mọi người thông qua việc tiếp cận nền giáo dục và đào tạo về quyền con người hiệu quả, mà không có bất kỳ sự phân biệt đối xử nào ;

(e) Góp phần vào công tác phòng tránh vi phạm nhân quyền và lạm dụng cũng như để chống lại và loại bỏ tất cả các hình thức phân biệt đối xử, phân biệt chủng tộc, rập khuôn và kích động hận thù, và thái độ định kiến và có hại ​​làm nền tảng cho chúng.

Điều 5

Giáo dục và đào tạo nhân quyền, cho dù được cung cấp bởi những người làm việc trong lĩnh vực công hay tư, phải dựa trên nguyên tắc bình đẳng, đặc biệt là giữa con trai và con gái và giữa phụ nữ và nam giới, phẩm giá con người, tính toàn bộ và không phân biệt đối xử.

Giáo dục và đào tạo về quyền con người phải dễ tiếp cận và có sẵn cho tất cả mọi người và phải lưu ý đến các thách thức và các rào cản cụ thể đang gặp phải, và những nhu cầu và mong muốn,  những người dễ bị tổn thương, nhóm người và tình cảnh thiệt thòi, bao gồm những người khuyết tật, để thúc đẩy việc trang bị và phát triển con người và góp phần vào việc loại bỏ những nguyên nhân gây ra sự loại trừ hoặc gạt ra ngoài lề, cũng như cho phép tất cả mọi người thực hiện các quyền của họ.

Giáo dục và đào tạo về nhân quyền nên được củng cố và cải thiện, cũng như lấy cảm hứng từ sự đa dạng của các nền văn minh, tôn giáo, văn hóa và truyền thống của các quốc gia khác nhau, vì  nó được phản ánh trong tính phổ quát của nhân quyền.

Giáo dục và đào tạo về quyền con người nên tính đến hoàn cảnh kinh tế, xã hội và văn hóa khác nhau, đồng thời thúc đẩy các sáng kiến ​​địa phương để khuyến khích quyền sở hữu mục tiêu chung đối với  việc thực hiện nhân quyền cho tất cả mọi người.

Điều 6

Giáo dục và đào tạo về nhân quyền nên tận dụng công nghệ thông tin và truyền thông hiện đại, cũng như các phương tiện truyền thông, để thúc đẩy các quyền con người và tự do cơ bản.

Nghệ thuật cần được khuyến khích như một phương tiện đào tạo và nâng cao nhận thức trong lĩnh vực nhân quyền.

Điều 7

1. Các quốc gia, và nơi thi hành quyền lực chính phủ, chịu trách nhiệm chính nhằm thúc đẩy và đảm bảo giáo dục và đào tạo nhân quyền được phát triển và thực hiện trong tinh thần tham gia, toàn bộ và trách nhiệm

2.Các quốc gia cần tạo ra một môi trường an toàn và thuận lợi đối với việc tham gia của xã hội dân sự, lĩnh vực tư nhân và các bên liên quan khác trong việc giáo dục và đào tạo về nhân quyền, trong đó quyền con người và tự do cơ bản cho tất cả, bao gồm cả những người tham gia vào quá trình này, hoàn toàn được bảo vệ.

3.Các quốc gia cần thực hiện các bước, thông qua mỗi cá nhân và sự hỗ trợ và hợp tác quốc tế, để đảm bảo, đến mức tối đa các nguồn lực sẵn có của mình, thực hiện việc giáo dục và đào tạo về nhân quyền tiến bộ bằng các phương tiện thích hợp, bao gồm cả việc áp dụng các biện pháp và chính sách lập pháp và hành chính.

4.Các quốc gia, và nơi thực thi quyền lực chính phủ, phải đảm bảo đào tạo đầy đủ về quyền con người và pháp luật nhân đạo quốc tế và luật hình sự quốc tế, ở nơi thích hợp, cho các quan chức nhà nước, công chức, thẩm phán, các quan chức thực thi pháp luật và nhân viên quân sự, cũng như thúc đẩy đào tạo đầy đủ về quyền con người cho giáo viên, giảng viên và các nhà giáo dục khác và nhân viên đại diện cho Nhà nước.

Điều 8

l. Các quốc gia cần phát triển, hoặc thúc đẩy sự phát triển các chiến lược và chính sách, ở mức độ thích hợp, và ở những kế hoạch và chương trình hành động thích hợp nhằm thực hiện giáo dục và đào tạo về nhân quyền, chẳng hạn như thông qua việc đưa nhân quyền vào giáo trình của trường học và trường dạy nghề. Việc thực hiện nên tham khảo Chương trình Thế giới về Giáo dục Nhân quyền cũng như nhu cầu và điều kiện ưu tiên của từng quốc gia và địa phương cụ thể.

2. Khái niệm, thực hiện, đánh giá và kế hoạch tiếp nối đối với các chiến lược, kế hoạch hành động, chính sách và chương trình như vậy nên bao gồm tất cả các bên liên quan, trong đó có khu vực tư nhân, xã hội dân sự và các tổ chức nhân quyền quốc gia, bằng cách thúc đẩy khi thích hợp, các sáng kiến của ​​các bên liên quan.

Điều 9

Các quốc gia cần thúc đẩy việc thành lập, phát triển và củng cố các tổ chức nhân quyền quốc gia độc lập và hiệu quả, phù hợp với các nguyên tắc về các tổ chức quốc gia liên quan đến thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền (“các Nguyên tắc Paris”), công nhận rằng các tổ chức nhân quyền quốc gia có thể đóng một vai trò quan trọng, bao gồm vai trò điều phối, thúc đẩy giáo dục và đào tạo quyền con người bằng cách, không ngoài những điều này, nâng cao nhận thức và huy động những người hoạt động trong lĩnh vực công và tư có liên quan.

Điều 10

1. Những tác nhân khác nhau trong xã hội, bao gồm các tổ chức giáo dục, các phương tiện truyền thông, gia đình, cộng đồng địa phương, xã hội dân sự, gồm cả các tổ chức phi chính phủ, những người bảo vệ nhân quyền và tổ chức tư nhân, có một vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy và hổ trợ giáo dục và đào tạo về quyền con người.

2. Các tổ chức xã hội dân sự, tổ chức tư nhân và các bên liên quan khác được khuyến khích để đảm bảo giáo dục và đào tạo về nhân quyền đầy đủ cho các cán bộ và nhân viên của họ.

Điều 11

Liên Hiệp Quốc và các tổ chức quốc tế và khu vực cần cung cấp giáo dục và đào tạo về nhân quyền cho các nhân viên dân sự và quân sự và nhân viên cảnh sát hiện đang phục vụ.

Điều 12

Hợp tác quốc tế ở tất cả các cấp cần hỗ trợ và củng cố những nỗ lực quốc gia, bao gồm, nếu có thể, ở cấp địa phương, thực hiện giáo dục và đào tạo về nhân quyền.

Những nỗ lực bổ sung và phối hợp ở các cấp  khu vực, quốc gia và địa phương, quốc tế có thể góp phần thực hiện hiệu quả hơn việc giáo dục và đào tạo về nhân quyền.

Tài trợ tự nguyện cho các dự án và sáng kiến ​​trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo về nhân quyền cần được khuyến khích.

Điều 13

1. Bộ máy nhân quyền quốc tế và khu vực thông qua nhiệm vụ mặc định của mình, nên cân nhắc việc giáo dục và đào tạo về nhân quyền trong công việc của họ.

2. Các quốc gia được khuyến khích, khi thích hợp, đưa những thông tin về các biện pháp mà họ đã áp dụng trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo về nhân quyền vào trong các báo cáo cơ chế nhân quyền của họ.

Điều 14

Các quốc gia cần có các biện pháp thích hợp để đảm bảo việc thực hiện hiệu quả và theo dõi  Tuyên ngôn này và cung cấp các nguồn lực cần thiết sẵn có cho cong việc này.

Defend the Defenders

Bản dịch của [rollinglinks]Huỳnh Khánh Vy [/rollinglinks]

BREAKING NEWS